Vina Lumbarde

Grk LumbardaOd čak trećeg stol­jeća pri­je Krista pa sve do današn­jih dana, Lum­bar­da na otoku Korčuli ne odva­ja se od svo­je vinove loze i svo­jih vri­jed­nih vina. Grk (bije­lo grožđe) i Plavac Mali (crno grožđe) dvi­je su dom­i­nantne sorte, uglavnom zasađene na pjeskovit­om tlu velikog pol­ja u samom srcu Lum­barde, okruženog morem sa sjev­erne i južne strane. Kako se razvoj mjes­ta uvi­jek odvi­jao u skladu i poš­tu­jući središn­je vinogradarsko pol­je, tako su i zasađene sorte pri­lagodile svoj razvoj speci­fičnom Lum­bara­jskom tlu i svim drugim uvje­ti­ma koji karak­ter­izira­ju ovo jedin­stveno pod­neblje. Grk kao pre­poz­natlji­va Lum­bara­js­ka sor­ta, vuče kori­jene svo­jeg speci­fičnog ime­na po sve­mu sudeći iz vrlo laganog gorkog prizvu­ka u voćn­im nota­ma pom­ješan­im sa aro­ma­ma pod­nebl­ja za koje će neki reći da priziva­ju miris mora i boro­va, a što je ujed­no i dom­i­nant­na sli­ka samog oto­ka Korčule. Ipak, ime se često povezu­je i sa starim Grci­ma koji su prvi donijeli vin­sku kul­tu­ru na otok Korču­lu i postavili fun­da­mente za sada već oči­to jako dugu tradi­ci­ju vinarst­va u Dal­maci­ji općen­i­to. Iako se ne može sa sto­pos­tot­nom sig­urnošću utvrdi­ti nosi li Grk svoj naziv zbog samo jednog od nave­denih razlo­ga ili oba dva istovre­meno, nje­go­vo kratko ime od sve­ga tri slo­va već nam u star­tu mno­go gov­ori o nje­mu samome. Una­toč svo­joj poseb­nos­ti i svo­joj prisut­nos­ti goto­vo isključi­vo u Lum­bar­di, Grk zbog svo­jih dom­i­nant­no žen­skih cvje­to­va ne može opsta­ti sam već mu je potreb­no pris­ust­vo još jedne sorte mušk­ih cvje­to­va, za usp­ješno opraši­van­je i kvalitet­nu rod­nost. Sreća je htjela da Grk svoj ter­roir dijeli sa još jed­nom auto­htonom hrvatskom sor­tom poz­natom kao Plavac Mali.

Grk i Plavac Mali, una­toč svim svo­jim kvalite­ta­ma, pos­to­jećim dosez­i­ma i priz­nan­ji­ma na hrvatskoj vin­skoj sceni, dvi­je su sorte sa još uvi­jek dos­ta poten­ci­jala, a kako će vinari Lum­barde i Korčule općen­i­to, odgov­oriti na iza­zove suvre­menog vinarst­va i ugađati sve profin­jeni­jim vin­skim ukusi­ma, pratite na našem por­talu i vin­skim vijes­ti­ma koje za vas objavlju­je­mo. U zdrav­je!

This post is also avail­able in: Eng­lish